Spennende mulighet

Som en reaksjon til domstolens  og statsforvaltningens brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK)artikkel P1-1, om vern av eiendomsretten som spesifikt blir opplyst at gjelder likestilt for bedrifter som mennesker i artikkelens første setning, vil jeg her fremlegge et dokumentbevis i form av korrespondanse mellom Brønnøysundregistrene og min advokat. 

En samlet ledergruppe ved Brønnøysundregistrene har innrømmet ulovlig sletting, og dermed artikkelbrudd, men også brudd på grunnlovens paragraf 96, første ledd: "Ingen skal dømmes uten etter lov, eller straffes uten etter dom"

Med straff menes under EMK artiklene, at noen er fratatt noe med tvang, eller påtvunget å utføre en handling under tvang, mot sin vilje. 
 

Betydningen av ordet "straff" har ingenting med den inhumane norske juridiske oppdelingen i sivil og strafferett å gjøre,  men snarere den fornærmedes opplevelse av ilagt straff.

Det bemerkes forøvrig at Brønnøysundregistrene er veldig nøye med å si "denne konkrete saken" uten å samtidig nevne at de har hatt ganske mange "konkrete" saker, der kun én bedrift noensinne er tilbakelevert (RT-1989-1260), av kanskje 150 000 slettinger totalt siste tretti år.  Ei heller, nevnte Brønnøysundregistrene at jeg krevde retting samme dag slettingen i foretaksregisteret skjedde, den 14 februar 2019 fordi kjennelsen skulle ankes!

Brønnøysundregistrene  har heller ikke  opplyst at Jæren tingrett bekreftet til registrene i mars. 2019 at tingretten sendte over anken til Gulating lagmannsrett samme dag.

Som dere vil lese, har Brønnøysundregistrene isteden sagt at det har passert hele seks måneder fra sletting ble foretatt og begrunner sin nektelse om ikke å legge SalesText AS tilbake i foretaksregisteret fordi kreditorene kunne ha inrettet seg etter situasjonen!

Dermed hopper Brønnøysundregistrene også bukk over at de var tilsendt kopi av alle kreditorenes samtykker på tilbakelevering, og at Skatteetaten hadde bekreftet at de ville betale ut ca 800 000 kr som de ikke hadde lovhjemmel å holde tilbake i utgangspunktet!

For å synliggjøre den komplette korrupsjonen jeg er utsatt for her, kan det også nevnes at Brønnøysundregistrene samme dagen dette brevet er sendt min advokat, gav registeret tillatelse til at konkursboet ble slettet samme dag, den 14 august 2019, midt under ankeforberedelse til Høyesterett.

For alle som har fulgt med på nyhetsbrevene mine, og alle som er i stand til å tenke logisk, medførte dette at konkursboet fra det ble slettet, ikke lenger hadde noe beslag i SalesText AS sine eiendeler, med den konsekvens at konkursen var over i samme øyeblikk!

For ordens skyld; Høyesterettsjustitiarius Øie, var klar over slettingen og samtykkene og utbetaling fra skatteetaten, som beviste at SalesText AS var utsatt for et komplott og skulle aldri blitt slått konkurs,  da hun som forberedende dommer , den 3 september 2019, nektet anke fremmet, som Høyesterett bruker det når de ikke vil behandle den ubehagelige sannhet.

Etter dette ble SalesText AS og mitt holdingselskap Argumentum AS (der alle kreditorer også har samtykket), utsatt for nesten 30 kjennelser ulovlige avgjørelser, der jeg i tillegg ble slått konkurs privat. 
Ingen av dommerne hadde nemlig tenkt å opplyse om at konkursboet ble slettet 14 August 2019. Dette fant jeg ut selv den 24 februar i år, hvorpå Agder lagmannsrett opphevde den samme kjennelsen som Høyesterett nektet å behandle!

Dette betyr også at SakesText AS selv ikke i dag har noen rettskraftig dom. 
Dersom Brønnøysundregistrene hadde fulgt loven, og ikke slettet SalesText og alle andre bedrifter ulovlig, og lagt SalesText AS tilbake i foretaksregisteret i dag, så ville konkursen vært over i samme øyeblikk!

Dermed , samlet sett, synes noen av leserne at det var uriktig av meg  å politianmelde bostyrere og dommere, når alle her kan se svart på hvitt at "there is something rotten in the state of Domstolen"?

Ingeting er som en skriftlig innrømmelse fra overgriper!

Vedlegg: 
1) Bekreftelse fra tingretten til Brønnøysundregistrene i mars 2019, der registrene informeres at kjennelsen om å avslutte bobehandlingen er anket til Gulating

2) En meget sint og forbauset advokat som konfronterer Brønnøysundregistrene med faktakunnskap om konkursloven og foretaksregisterloven.
 

3) Her kommer brevet som gjorde advokaten forbanna. Her inrømmer Brønnøysundregistrene at de ikke har lovhjemmel for sletting, men nekter å rette feilen! 
 

NB:TIL MEDIA

Dersom en privat bedrift hadde gjort det samme som Brønnøysundregistrene her gjør, hva ville da vært samfunnets reaksjon, og enda tydeligere; Hva ville media foretatt seg? Dette tror jeg at ganske mange mennesker i Norge nå lurer fælt på! 


 


 

Skjermbilde av slettede bedrifter i foretaksregisteret og innstilte bo Rogaland Juli 2020